Obchodní podmínky, právní aspekty

Omezená záruka

Tato záruka je dodatkem k obchodním podmínkám firmy CompoTech Plus spol. s r.o.

Společnost CompoTech Plus spol. s r.o. je zde dále uváděna jako CompoTech.

CompoTech ručí za to, že jeho výrobky budou bez závad v materiálech nebo zpracování a zdarma vymění jakýkoliv jím vyrobený produkt, u něhož bude dokázána jeho nedostatečnost, a to za následujících podmínek:

 1. Zákazník nebo jeho technický konzultant firmě CompoTech předal jasnou specifikaci nebo konstrukční kritéria.
 2. Zákazník nebo jeho technický konzultant přebírá zodpovědnost za interpretaci své specifikace nebo konstrukčních kritérií předaných firmě CompoTech.
 3. CompoTech ani jeho subdodavatelé nepřebírají žádnou zodpovědnost za následné škody nebo škody utrpěné třetími stranami v důsledku nedodržení specifikace nebo konstrukčních kritérií.
 4. Tato záruka je omezena na dobu 1 roku od data fakturace za produkt.
 5. Tato záruka pozbývá platnosti, jestliže je produkt vystaven silám mimo rozsah konstrukčních kritérií nebo silám přesahujícím předpoklady uvedené ve specifikaci.
 6. V případě záruční reklamace si CompoTech vyhrazuje právo výrobek opravit, zlepšit nebo vyměnit.
 7. Aby bylo možné dle této záruky uplatnit záruční reklamaci, problém musí být firmě CompoTech oznámen písemně a CompoTech musí reklamaci schválit.
 8. U schválené?? reklamace je nutno produkt dopravit do výrobního závodu CompoTech v České republice, kde bude prohlédnut a otestován. Bude-li poté vyměněn, původní produkt se stává majetkem firmy CompoTech.
 9. CompoTech není zodpovědný za dopravu ani za žádné další náklady, které mohou v průběhu reklamace vzniknout.

Omezená záruka

Tato záruka je dodatkem k obchodním podmínkám firmy CompoTech Plus spol. s r.o.

Společnost CompoTech Plus spol. s r.o. je zde dále uváděna jako CompoTech.

CompoTech ručí za to, že jeho výrobky budou bez závad v materiálech nebo zpracování a zdarma vymění jakýkoliv jím vyrobený produkt, u něhož bude dokázána jeho nedostatečnost, a to za následujících podmínek:

 1. Zákazník nebo jeho technický konzultant firmě CompoTech předal jasnou specifikaci nebo konstrukční kritéria.
 2. Zákazník nebo jeho technický konzultant přebírá zodpovědnost za interpretaci své specifikace nebo konstrukčních kritérií předaných firmě CompoTech.
 3. CompoTech ani jeho subdodavatelé nepřebírají žádnou zodpovědnost za následné škody nebo škody utrpěné třetími stranami v důsledku nedodržení specifikace nebo konstrukčních kritérií.
 4. Tato záruka je omezena na dobu 1 roku od data fakturace za produkt.
 5. Tato záruka pozbývá platnosti, jestliže je produkt vystaven silám mimo rozsah konstrukčních kritérií nebo silám přesahujícím předpoklady uvedené ve specifikaci.
 6. V případě záruční reklamace si CompoTech vyhrazuje právo výrobek opravit, zlepšit nebo vyměnit.
 7. Aby bylo možné dle této záruky uplatnit záruční reklamaci, problém musí být firmě CompoTech oznámen písemně a CompoTech musí reklamaci schválit.
 8. U schválené?? reklamace je nutno produkt dopravit do výrobního závodu CompoTech v České republice, kde bude prohlédnut a otestován. Bude-li poté vyměněn, původní produkt se stává majetkem firmy CompoTech.
 9. CompoTech není zodpovědný za dopravu ani za žádné další náklady, které mohou v průběhu reklamace vzniknout.

Ochrana soukromí

Neshromažďujeme žádné osobní informace s výjimkou případů, kdy nám je jednotlivci vysloveně s plným vědomím poskytnou, například, pokud od nás požadují informace. Osobní informace, které nám poskytnete nebo které získáme ze vzájemné komunikace, mohou být použity k vyhodnocování, vývoji nebo dalšímu zlepšování našich produktů a služeb, pro potřeby průzkumu trhu a pro statistické analýzy.
Obdržené informace můžeme příležitostně použít i k tomu, abychom vás informovali o novinkách v našich produktech a službách, o jejich vývoji, o nových projektech a akcích, které pořádáme nebo kterých se účastníme. Pokud se kdykoliv v budoucnosti rozhodnete, že již nechcete takové informace od nás dostávat, sdělte nám to prosím na náš kontaktní e-mail.

Někdy najímáme k provedení určitých činností externí firmy nebo osoby. K takovým činnostem patří odesílání pošty a e-mailových zpráv, odstraňování opakujících se informací ze seznamu zákazníků, analýza údajů nebo marketingová podpora. Takoví dodavatelé pak mají přístup k osobním informacím nezbytným pro provedení konkrétní činnosti, informace však nesmějí použít k žádnému jinému účelu.

Je možné, že nějaké třetí straně sdělíme neosobní souhrnné statistické údaje o návštěvnících těchto stránek. Rozhodně ale nesdělíme ani neprodáme žádné informace o vás jako jednotlivci, který tyto stránky navštívil, pokud nám k tomu nedáte souhlas.

Zodpovědnost

I když uplatňujeme veškeré rozumně vynaložitelné úsilí, aby informace na těchto stránkách i v dalších materiálech byly co nejpřesnější, nepřebíráme za přesnost, kompletnost a aktuálnost informací žádné záruky. Nepřebíráme ani žádnou zodpovědnost za případné ztráty nebo škody způsobené nepřesností informací.

Pokud byste na těchto stránkách našli jakékoliv nepřesné informace, sdělte nám to prosím, abychom je mohli co nejrychleji opravit (budeme-li s opravou souhlasit). Dříve než budete na základě informací z těchto stránek závazně jednat, kontaktujte nás a informace si ověřte.

Veškeré materiály na těchto stránkách včetně textů, softwaru, fotografií a grafiky, ale bez omezení na tyto prvky, jsou chráněny autorskými zákony. Autorská práva i práva k databázím, a to k jejich původnímu obsahu i k výběru, koordinaci, uspořádání a rozšiřování jejich obsahu vlastníme my nebo poskytovatelé licencí. Není dovoleno upravovat, publikovat, přenášet, účastnit se přenosu nebo prodeje, vytvářet odvozená díla, či jakýmkoliv jiným způsobem těžit z obsahu jako celku nebo jeho části.

Informace z těchto stránek si můžete stáhnout jen pro svou osobní, nekomerční potřebu. S výjimkou případů vysloveně povolených autorským zákonem, bez výslovného povolení nás nebo příslušného majitele autorských práv není dovoleno kopírování, distribuce, přenos, publikace nebo komerční využívání stažených materiálů. V případě povoleného kopírování, distribuování nebo publikování materiálu chráněného autorským zákonem není dovoleno provádět žádné změny nebo výmazy v chráněných materiálech, žádné změny nebo výmazy v atribuci autorovi, v obchodní značce nebo jejím popisu ani v poznámce o autorských právech. Potvrzujete, že ke staženým materiálům chráněným autorským zákonem nenabýváte žádná vlastnická práva.

Copyright ©2022 CompoTech PLUS, spol. s r.o.