Obchodní podmínky, právní aspekty

 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE 

Strany 

1. Tyto Všeobecné podmínky prodeje (dále jen „všeobecné podmínky“) upravují závazkové vztahy při dodávkách produktů, výrobků, služeb či jakýchkoli jiných dodávkách obchodní společnosti Compo Tech PLUS, spol. s r. o., IČ 635 07 412, se sídlem 342 01 Sušice, Nová 1316 (dále jen „prodávající či CompoTech“) obchodnímu partnerovi – kupujícímu (dále jen „kupující“) uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a jsou závazné pro veškerý obchodní styk s prodávajícím. 

2. Výraz „CompoTech“ v těchto podmínkách znamená společnost Compo Tech PLUS, spol. s r. o. 

Použití podmínek 

3. Tyto všeobecné podmínky podrobně vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a jsou v aktuálním znění nedílnou součástí individuální kupní smlouvy a jsou platné a účinné od 01.10.2020 a nahrazují veškeré předchozí všeobecné obchodní podmínky. 

4. Odlišné podmínky lze sjednat pouze příslušnou písemnou vzájemně potvrzenou smlouvou či písemnou dohodou. Odchylná písemná ujednání stran mají přednost před ustanoveními těchto všeobecných podmínek, v opačném případě se použijí v plném rozsahu tyto všeobecné podmínky. 

Datum dodání 

5. Přesné datum dodání zboží bude stanoveno vždy v jednotlivé konkrétní smlouvě a na základě dohody smluvních stran. Pro účely těchto všeobecných podmínek se výslovně uvádí, že za uzavření konkrétní smlouvy se považuje i bezvýhradné potvrzení objednávky, smlouva je uzavřena právě okamžikem, kdy Compo Tech učiní toto potvrzení objednávky. 

Platba 

6. Kupující je povinen uhradit kupní cenu za dodané produkty (zboží) na základě daňového dokladu – faktury, a to v termínu splatnosti v tomto daňovém dokladu uvedeném. Kupní cena je uhrazena připsáním na účet prodávajícího. 

7. Z důvodu řádného identifikování platby prodávajícím, je kupující povinen při platně bankovním převodem uvést úplně a přesně veškeré prodávajícím k platbě požadované údaje. Kupující je zejména povinen uvést číslo faktury – daňového dokladu, kterým byla kupní cena zboží účtována. 

8. Pro případ prodlení s úhradou kupní ceny za dodaný produkt (zboží) je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,016 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení. 

9. V případě prodlení kupujícího s úhradou jakýchkoliv daňových dokladů – faktur či jiných peněžitých závazků vůči prodávajícímu, si prodávající vyhrazuje právo zastavit kupujícímu dodávky dalších výrobků, a to až do doby řádné úhrady veškerých dosud neuhrazených daňových dokladů – faktur, resp. závazků, které jsou již splatné. Tímto zastavením dodávek nevzniká na straně prodávajícího prodlení. 

Vlastnictví 

10. Prodávající a kupující se výslovně dohodli, že až do kompletní (úplné) úhrady zboží: 

(a) Zůstává zboží, na něž se smlouva vztahuje, majetkem společnosti CompoTech a kupující tedy vlastnictví ke zboží nabývá až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny na účet prodávajícího. Nebezpečí škody na zboží však přechází na kupujícího převzetím zbožím od prodávajícího, případně pokud kupující zboží nepřevezme od prodávajícího včas, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího v době, kdy mu je prodávajícím umožněno se zboží nakládat. V případě, že je na základě dohody smluvních stran prodávající povinen předat zboží dopravci v určitém místě pro přepravu zboží kupujícímu, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží jeho předáním dopravci v uvedeném místě. Je-li mezi stranami dohodnuta povinnost prodávajícího odeslat zboží, avšak prodávající není povinen předat zboží v konkrétně uvedeném místě, přechází nebezpečí škody na kupujícího předáním zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Dopravcem se rozumí především právnická nebo fyzická osoba podnikající v oboru přepravy zboží a logistiky. 

(b) Společnost CompoTech může dodané zboží od kupujícího kdykoli znovu odebrat, je-li v jeho držení, pokud kupní cena nebyla kupujícím vůči společnosti CompoTech uhrazena ve lhůtě splatnosti; Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu součinnost k odebrání dodaného zboží, především umožnit mu volný vstup do prostor, budov a na pozemky, kde je toto zboží uloženo. Kupující je dále povinen o dodané zboží, ke kterému dosud nenabyl vlastnictví, se postarat takovým způsobem, aby nedošlo k jeho znehodnocení, poškození, ztrátě, zničení, krádeži či jinému snížení hodnoty zboží. 

(c) Nebude-li kupujícím ve smyslu písm (a) tohoto článku všeobecných podmínek uhrazena kupní cena dodaného zboží, je kupující oprávněn na základě písemného souhlasu společnosti CompoTech během svého podnikání zboží odprodat na účet společnosti CompoTech třetí osobě (zákazníku kupujícího), avšak žádné záruky, podmínky nebo prohlášení poskytnuté nebo učiněné kupujícím nebo libovolnou třetí stranou nebudou vůči společnosti CompoTech závazné a kupující v souvislosti s nimi zprostí CompoTech odpovědnosti vůči jakýmkoliv třetím osobám, které jsou ve smluvním vztahu s kupujícím.-Tento odstavec tedy upravuje jedinou výjimku, kdy je kupující oprávněn disponovat s dodaným zboží a prodat jej třetí osobě, bez 3 

ohledu na skutečnost, že dosud nebyla uhrazena kupní cena za dodané zboží a tím pádem není kupující dosud vlastníkem předmětného zboží. V případě takového odprodeje má kupující vůči společnosti CompoTech fiduciární povinnost vyúčtovat jí výtěžek z odprodeje, avšak může si z něj ponechat výtěžek nad rámec dlužné částky podle této nebo libovolné jiné smlouvy o prodeji mezi nimi, a CompoTech má navíc právo inkasovat cenu kupujícího přímo od jeho zákazníka do výše neuhrazené částky; pokud CompoTech takového práva využije, vyúčtuje kupujícímu uvedený výtěžek nad rámec neuhrazené částky s odečtením nákladů, jež společnosti CompoTech v souvislosti s takovým inkasem vznikly. 

(d) Zahrne-li kupující dodané a dosud nezaplacené zboží do jiných výrobků (s přidáním svého zboží nebo zboží jiných) či je použije jako materiál na jiné výrobky (s přidáním nebo bez něj), je vlastnictví takových nebo jiných výrobků v případě uvedeného zahrnutí nebo využití ipso facto převedeno na CompoTech a kupující je jako jeho uschovatel pro CompoTech řádným způsobem bezplatně uloží; v případě zahrnutí nebo využití uvažovaného tímto bodem platí mutatis mutandis ustanovení článku 10 písmene (b) až (c) výše na ostatní výrobky. 

Specifikace 

11. Bude-li zboží dodáváno na základě objednávky kupujícího dle jeho požadované technické specifikace, je kupující povinen společnosti CompoTech takovouto úplnou specifikaci dodat v přiměřené době, tak aby prodávajícímu umožnil dodávku řádně uskutečnit. 

Podmínky a záruky 

12. a) Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později, a dále za později vzniklé vady, které prodávající způsobil porušením své povinnosti. U těchto vad má kupující práva z vadného plnění, která jsou upravena v občanském zákoníku, tj. právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vad nebo dodáním chybějící věci, právo na odstranění vady opravou věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny a právo na odstoupení od kupní smlouvy. 

b) Je-li kupujícím spotřebitel, je oprávněn uplatnit práva, uvedená v písm. a), z odpovědnosti za vady, které se vyskytnou u dodaného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. 

Vadné zboží 

13. Kupující je povinen si dodané zboží bezodkladně prohlédnout nebo bezodkladně zabezpečit jeho prohlídku dle okolností po jeho převzetí. Vady zboží je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu od převzetí výrobků. Písemné oznámení o zjištěných vadách musí obsahovat detailní specifikaci spatřovaných vad zboží, způsob projevování vady a uvedení a doložení důvodnosti uplatnění vad kupujícím. 

14. Pokud prodávající na základě oznámení o zjištěných vadách, které bylo řádně doloženo a zdůvodněno, uzná důvodnost uplatňovaného nároku, má kupující nárok přednostně na odstranění vad opravou zboží či dodání chybějícího nedodaného zboží. 

Nároky plynoucí z poškození, neúplné dodávky nebo ztráty 

15. Nároky plynoucí z poškození při přepravě, neúplné dodávky nebo ztráty zboží nebudou uznány, nebude-li v případě poškození při přepravě nebo neúplné dodávky příslušnému přepravci a společnosti CompoTech do tří (3) dnů od přijetí zboží každému zvlášť předáno písemné oznámení této skutečnosti a následná úplná písemná reklamace do deseti (10) dnů od přijetí zboží a v případě ztráty zboží písemné oznámení příslušnému přepravci a společnosti CompoTech a úplná písemná reklamace do sedmi (7) dnů od data odeslání zboží. Převezme-li příslušný dopravce zboží bez kontroly, musí být v dodacím deníku přepravce uvedeno „bez prohlídky“. 

Odepření dodání zboží 

16. Společnost CompoTech je oprávněna odepřít dodání zboží, bude-li kupující v prodlení s plněním svých jakýchkoliv smluvních závazků vůči prodávajícímu nebo dopustí-li se porušení smlouvy nebo jakéhokoli jiného svého závazku vůči prodávajícímu nebo pokud kupující vstoupil do likvidace, bylo-li na kupujícího zahájeno insolvenční řízení, nařízena exekuce či výkon rozhodnutí nebo je-li důvodná obava, že plnění závazků kupujícím (byť závazků dosud nesplatných), je jakýmkoliv způsobem vážně ohroženo. Ve všech těchto případech nevzniká na straně prodávajícího prodlení s dodáním zboží. 

Vrácení zboží 

17. Bez předchozího písemného oprávnění ze strany společnosti CompoTech a/nebo relevantního právního důvodu nebude žádné zboží přijato k vrácení, není-li v těchto podmínkách uvedeno jinak. Veškeré zboží přijaté na základě souhlasu společnosti CompoTech k vrácení, podléhá manipulačnímu poplatku, který CompoTech uplatní v procentuální sazbě z fakturační hodnoty příslušného zboží dle aktuálního ceníku prodávajícího. Vyrobí-li nebo nakoupí-li CompoTech zboží speciálně podle specifikace kupujícího, vyhrazuje si právo odepřít kupujícímu oprávnění k jeho vrácení. 

18. V případě vrácení dodaného zboží, je kupující povinen předat prodávajícímu toto zboží ve stavu, v jakém mu bylo dodáno a v původním originálním obalu; to neplatí v případě vrácení zboží, které má vady, za které prodávající odpovídá, a dále v případě, uvedeném v čl. 19 písm. b) těchto podmínek. 

Odstoupení od smlouvy 

19. a) Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit v případech, které stanoví zákon, smlouva a všeobecné podmínky. 

b) Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí 5 

být písemné a musí mít všechny náležitosti právního jednání, přičemž kupující není povinen uvést důvod odstoupení od smlouvy. Využije-li kupující právo odstoupit od kupní smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Odstoupením se kupní smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny vrátit si navzájem poskytnutá plnění, tj.: 

– prodávající je povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě smlouvy přijal a dále nákladů spojených s vrácením zboží, a to stejným způsobem nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, a 

– kupující je povinen vrátit prodávajícímu nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy dodané zboží ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. 

Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. 

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

Zproštění odpovědnosti 

20. Kupující zprostí CompoTech odpovědnosti za veškeré odškodné, pokuty, náklady a výdaje, k nimž by společnost CompoTech mohla být povinna v důsledku díla provedeného v souladu se specifikací kupujícího, včetně porušení jakékoli patentové listiny nebo registrovaného průmyslového vzoru. 

Volba práva 

21. Smlouvy, veškeré právní vztahy a nároky z nich vyplývající podléhají právnímu řádu ČR s rozhodovací pravomocí věcně a místně příslušného soudu 

Licence a dostupnost zboží 

22. CompoTech přijímá smlouvy a objednávky, pokud obdrží nezbytné licence k nákupu nebo využití požadované suroviny nebo nástrojů či jiného zboží (dále společně i jednotlivě jako ‚zboží‘) a za předpokladu, že je v možnosti CompoTech takové zboží získat. Autorská práva, jakož i ostatní jiná práva duševního vlastnictví nadále náleží příslušným subjektům jako jejich nositelům a nejsou tímto závazkovým vztahem dotčena 

Cenová odchylka 

23. Jakákoli cena uváděná společností CompoTech nebo obsažená v objednávce nebo smlouvě je pouze předběžná a vztahují se na ni následující podmínky: 

(1) Na veškeré objednávky a smlouvy se vztahují následující podmínky: 

(a) V případě objednávek nebo smluv nebo jakékoli jejich části přijaté pro dodávku do šesti měsíců od data přijetí objednávky nebo smlouvy se cena z žádného důvodu nebude lišit vyjma tehdy, jestliže společnost CompoTech nebude schopna získat zboží obsažené v dané objednávce nebo smlouvě s pevnou částkou, přičemž v takovém případě se bude cena lišit podle částky, za niž CompoTech dokáže takové zboží nakoupit. 

(b) V případě objednávek nebo smluv nebo jakékoli jejich části přijaté pro dodávku později než šest měsíců od data přijetí objednávky nebo smlouvy podléhá cena odchylce, k níž může dojít k datu expedice zboží a k datu jeho každé další zásilky následkem zvýšených nákladů CompoTech včetně nákladů na zboží. 

(c) Cena se bude lišit následkem uvalení jakékoli daně, poplatku nebo jiného finančního závazku podobné povahy (vyjma daně ze zisků společnosti CompoTech nebo úhrady typu vratné zálohy). 

(2) Získá-li CompoTech zboží od dodavatele mimo ČR , bude se cena veškerých objednávek nebo smluv nebo jakékoli jejich části lišit v důsledku veškerých výkyvů ve směnných kurzech měny země, v níž bude CompoTech takové zboží nakupovat. 

(3) Za každou expedici bude navíc účtován poplatek k úhradě nákladů na balení, obalové materiály, pojištění a dodání zboží na místo určení. Tento poplatek bude ve výši platné k datu expedice. 

(4) Ustanovení odst. 1 až 3 se nepoužijí, je-li kupujícím spotřebitel. V tomto případě je kupující povinen zaplatit prodávajícímu cenu uvedenou v potvrzené objednávce (kupní smlouvě). 

Přijetí cenové nabídky 

24. Přijetí cenové nabídky vyhotovené společností CompoTech nelze považovat za uzavření závazné smlouvy, dokud CompoTech písemně nepotvrdí objednávku vzniklou takovým přijetím. 

Informace pro spotřebitele 

25. Prodávající informuje kupujícího, který je spotřebitelem, o tom, že v případě spotřebitelského sporu je oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci (ČOI), která je věcně příslušným subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (tzv. ADR), a to na internetové adrese www.coi.cz. Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran. 

Omezená záruka

Tato záruka je dodatkem k obchodním podmínkám firmy CompoTech Plus spol. s r.o.

Společnost CompoTech Plus spol. s r.o. je zde dále uváděna jako CompoTech.

CompoTech ručí za to, že jeho výrobky budou bez závad v materiálech nebo zpracování a zdarma vymění jakýkoliv jím vyrobený produkt, u něhož bude dokázána jeho nedostatečnost, a to za následujících podmínek:

  1. Zákazník nebo jeho technický konzultant firmě CompoTech předal jasnou specifikaci nebo konstrukční kritéria.
  2. Zákazník nebo jeho technický konzultant přebírá zodpovědnost za interpretaci své specifikace nebo konstrukčních kritérií předaných firmě CompoTech.
  3. CompoTech ani jeho subdodavatelé nepřebírají žádnou zodpovědnost za následné škody nebo škody utrpěné třetími stranami v důsledku nedodržení specifikace nebo konstrukčních kritérií.
  4. Tato záruka je omezena na dobu 1 roku od data fakturace za produkt.
  5. Tato záruka pozbývá platnosti, jestliže je produkt vystaven silám mimo rozsah konstrukčních kritérií nebo silám přesahujícím předpoklady uvedené ve specifikaci.
  6. V případě záruční reklamace si CompoTech vyhrazuje právo výrobek opravit, zlepšit nebo vyměnit.
  7. Aby bylo možné dle této záruky uplatnit záruční reklamaci, problém musí být firmě CompoTech oznámen písemně a CompoTech musí reklamaci schválit.
  8. U schválené?? reklamace je nutno produkt dopravit do výrobního závodu CompoTech v České republice, kde bude prohlédnut a otestován. Bude-li poté vyměněn, původní produkt se stává majetkem firmy CompoTech.
  9. CompoTech není zodpovědný za dopravu ani za žádné další náklady, které mohou v průběhu reklamace vzniknout.

Ochrana soukromí

Neshromažďujeme žádné osobní informace s výjimkou případů, kdy nám je jednotlivci vysloveně s plným vědomím poskytnou, například, pokud od nás požadují informace. Osobní informace, které nám poskytnete nebo které získáme ze vzájemné komunikace, mohou být použity k vyhodnocování, vývoji nebo dalšímu zlepšování našich produktů a služeb, pro potřeby průzkumu trhu a pro statistické analýzy.
Obdržené informace můžeme příležitostně použít i k tomu, abychom vás informovali o novinkách v našich produktech a službách, o jejich vývoji, o nových projektech a akcích, které pořádáme nebo kterých se účastníme. Pokud se kdykoliv v budoucnosti rozhodnete, že již nechcete takové informace od nás dostávat, sdělte nám to prosím na náš kontaktní e-mail.

Někdy najímáme k provedení určitých činností externí firmy nebo osoby. K takovým činnostem patří odesílání pošty a e-mailových zpráv, odstraňování opakujících se informací ze seznamu zákazníků, analýza údajů nebo marketingová podpora. Takoví dodavatelé pak mají přístup k osobním informacím nezbytným pro provedení konkrétní činnosti, informace však nesmějí použít k žádnému jinému účelu.

Je možné, že nějaké třetí straně sdělíme neosobní souhrnné statistické údaje o návštěvnících těchto stránek. Rozhodně ale nesdělíme ani neprodáme žádné informace o vás jako jednotlivci, který tyto stránky navštívil, pokud nám k tomu nedáte souhlas.

Zodpovědnost

I když uplatňujeme veškeré rozumně vynaložitelné úsilí, aby informace na těchto stránkách i v dalších materiálech byly co nejpřesnější, nepřebíráme za přesnost, kompletnost a aktuálnost informací žádné záruky. Nepřebíráme ani žádnou zodpovědnost za případné ztráty nebo škody způsobené nepřesností informací.

Pokud byste na těchto stránkách našli jakékoliv nepřesné informace, sdělte nám to prosím, abychom je mohli co nejrychleji opravit (budeme-li s opravou souhlasit). Dříve než budete na základě informací z těchto stránek závazně jednat, kontaktujte nás a informace si ověřte.

Veškeré materiály na těchto stránkách včetně textů, softwaru, fotografií a grafiky, ale bez omezení na tyto prvky, jsou chráněny autorskými zákony. Autorská práva i práva k databázím, a to k jejich původnímu obsahu i k výběru, koordinaci, uspořádání a rozšiřování jejich obsahu vlastníme my nebo poskytovatelé licencí. Není dovoleno upravovat, publikovat, přenášet, účastnit se přenosu nebo prodeje, vytvářet odvozená díla, či jakýmkoliv jiným způsobem těžit z obsahu jako celku nebo jeho části.

Informace z těchto stránek si můžete stáhnout jen pro svou osobní, nekomerční potřebu. S výjimkou případů vysloveně povolených autorským zákonem, bez výslovného povolení nás nebo příslušného majitele autorských práv není dovoleno kopírování, distribuce, přenos, publikace nebo komerční využívání stažených materiálů. V případě povoleného kopírování, distribuování nebo publikování materiálu chráněného autorským zákonem není dovoleno provádět žádné změny nebo výmazy v chráněných materiálech, žádné změny nebo výmazy v atribuci autorovi, v obchodní značce nebo jejím popisu ani v poznámce o autorských právech. Potvrzujete, že ke staženým materiálům chráněným autorským zákonem nenabýváte žádná vlastnická práva.

 

Copyright ©2023 CompoTech PLUS, spol. s r.o.